L’accés a la universitat

Un cop acabat el batxillerat i amb el títol a la mà, el següent tràmit per accedir a la universitat és el de superar la Prova d’Accés a la Universitat (PAU).

Els objectius d’aquesta prova són els de demostrar que s’han aconseguit els coneixements i la maduresa necessària per accedir-hi als estudis universitaris. A més, amb la participació en la fase específica voluntària (en què tenen la possibilitat d’examinar-se de continguts relacionats amb el grau escollit), la prova representa una oportunitat de millora de la nota mitjana per aconseguir entrar als estudis desitjats.

Però, en què consisteix aquesta prova? La PAU té dues fases: la general obligatòria i l’específica voluntària. A cada fase, els alumnes s’examinen de les matèries que han estudiat al batxillerat. A cada exercici, a la vegada, hi ha dues opcions de les quals l’alumne ha d’escollir-ne una. Cada prova té una durada d’hora i mitja amb un interval per descans entre exàmens de quaranta-cinc minuts.

La fase general obligatòria consta de quatre exàmens (de cinc, si es tracta d’una comunitat autònoma amb llengua oficial). Les matèries són les següents:

  • Llengua castellana i literatura.
  • Llengua estrangera que l’alumne ha d’escollir entre alemany, francès, anglès, italià o portuguès.
  • Història o Filosofia, que l’alumne també ha d’escollir.
  • Una matèria de modalitat de batxillerat.

Per aprovar, el primer requisit és que en aquesta fase, s’hi hagi obtingut un mínim de quatre punts sobre deu. Un cop aconseguit això, calculen la mitjana ponderada entre la nota mitjana de batxillerat (60 %) i la qualificació d’aquesta fase general (40 %). Si el resultat és més gran de cinc, consideren que l’alumne ha superat la prova i aquesta qualificació té una validesa indefinida.

En la fase específica voluntària es pot realitzar fins a un màxim de quatre exercicis que l’alumne escull (excepte els estudiants de Catalunya, que es poden presentar a un màxim de tres assignatures), però només li comptaran les notes de dues matèries relacionades amb l’especialitat de la titulació a la qual vulgui accedir. Les notes d’aquests exàmens poden apujar la qualificació fins a un 10 % del final i caduquen al cap de dos anys.

La realització d’aquesta fase és una bona solució per augmentar la nota mitjana perquè la pot fer apujar fins a quatre punts, a condició que les universitats hagin considerat les matèries examinades com a prioritàries; en cas contrari, només la hi apujaria fins a dos punts. Per aquesta raó, recomanem una correcta preparació de les assignatures relacionades amb la carrera que es vol començar i presentar-se a aquesta fase específica voluntària.

A més, la fase específica també està disponible pels alumnes que vulguin accedir a la universitat des d’altres estudis superiors, com és el cas de la formació professional o dels ensenyaments esportius.

 

Convocatòries

Se’n convoquen dues a l’any i els estudiants podran presentar-se a successives convocatòries per millorar la qualificació anterior de les dues fases. La nota de la fase general tindrà una validesa indefinida, i la de la fase específica, serà només de dos cursos.

I finalment, us aconsellem que si planifiqueu bé els estudis des del batxillerat i manteniu una actitud relaxada i positiva, els podreu superar amb molts bons resultats i també les proves específiques de les universitats.