Noves versions de la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic

Noves versions lingüístiques de la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic

Els serveis lingüístics universitaris presenten dues noves adaptacions lingüístiques, en francès i en occità, de la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic.

La Guia de suport a l’intercanvi lingüístic és un recurs que té un doble objectiu: d’una banda, donar consells pràctics per millorar la pràctica de llengües en les activitats d’intercanvi lingüístic i, de l’altra, oferir tot un conjunt de temes amb preguntes i contingut per tractar durant aquestes activitats i facilitar la pràctica de llengües.

Els serveis lingüístics universitaris hem estat treballant en dues noves versions lingüístiques per potenciar intercanvis lingüístics en altres llengües, més enllà de l’anglès. Així, la guia ja era accessible en català, castellà i anglès, i ara també ho és en francès i occità.

Aquest projecte ha estat elaborat en col·laboració entre els serveis lingüístics de les universitats catalanes i ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Totes les versions de la guia es poden consultar a través del web l’INTERCAT.

Nuevas versiones lingüísticas de la Guía de apoyo para el intercambio lingüístico

Los servicios lingüísticos universitarios presentan dos nuevas adaptaciones lingüísticas de la Guía de apoyo para el intercambio lingüístico.

La Guía de apoyo para el intercambio lingüístico es un recurso con un doble objetivo: por un lado, dar consejos prácticos para mejorar la práctica de idiomas en actividades de intercambio lingüístico y, por otro, ofrecer un conjunto de temas con preguntas y contenido para tratar durante estas actividades y facilitar la práctica de idiomas.

Los servicios lingüísticos universitarios han trabajado en dos nuevas versiones para potenciar los intercambios lingüísticos en otros idiomas, más allá del inglés. De este modo, ya se podía acceder a la guía en catalán, español e inglés, y ahora también en francés y occitano.

Este proyecto se ha llevado a cabo en colaboración entre los servicios lingüísticos de las universidades catalanas y ha recibido una ayuda Interlingua de la Generalidad de Cataluña.

Todas las versiones de la guía se pueden consultar a través del web de INTERCAT. 

New languages available for the Language-Exchange Support Guide

The university language services present the Language-Exchange Support Guide in two new languages.

Language-Exchange Support Guide has two basic objectives: on the one hand, to give practical advice on improving Language practice. On the other hand, to offer a range of topics (with questions and content) to use with during such activities as a means of ensuring more effective practice.

The university language services have been working on two new versions of the Guide to enhance exchange in languages other than English. Already in Catalan, Spanish and English, it is now also also available in French and Occitan.

The project was developed through collaboration by the Catalan university language services and received an Interlingua grant from the Generalitat de Catalunya.

All versions of the guide can be consulted on the INTERCAT website.

Post relacionados

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *