Tornem a la Biblioteca / Volvemos a la Biblioteca

Ens plau comunicar-vos que la Biblioteca torna a estar oberta en el seu horari habitual: de dilluns a divendres de 8 a 21 h.

A la pàgina web de la Biblioteca està disponible tota la informació d’interès: catàleg de llibres, serveis, horaris, recursos electrònics, etc.

Els recursos electrònics es poden consultar des dels ordinadors connectats a la xarxa de la Universitat. Des de fora de la Universitat, cal consultar-los des de l’accés remot.

A més, hem estrenat la nova plataforma Àgora Virtual CEU que ofereix accés a milers d’ebooks que es poden llegir, reservar, prestar, crear favorits, guardar en llistes i molt més.

Finalment, recordar-vos que hem adaptat les instal·lacions de la Biblioteca seguint els protocols i indicacions sanitàries. És fonamental respectar les següents indicacions en relació a l’accés als llibres i als llocs de lectura:

 • S’ocuparan únicament els llocs senyalitzats per al seu ús, amb un punt verd, respectant la distància mínima de seguretat (1,5 m).
 • Abans d’entrar a la Biblioteca es rentaran les mans o es desinfectaran amb gel hidroalcohòlic.
 • De manera temporal, i per evitar aglomeracions a l’entrada de la Biblioteca, el torn d’accés romandrà obert. No obstant, serà necessari presentar el carnet universitari com a identificació personal.
 • L’ús de mascareta és obligatori durant tot el temps de permanència a la Universitat i en tots els espais de la Biblioteca.
 • Es respectaran els itineraris de circulació senyalitzats a la Biblioteca, així com les indicacions per a l’entrada i sortida de la mateixa.
 • Es mantindrà en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres, en els llocs de lectura, sales de treball, passadissos, cues, i qualsevol altra situació o espai de la Biblioteca.
 • El préstec i consulta de llibres es realitzaran per mitjà de cita prèvia a través del formulari del web de Biblioteca. La devolució de llibres també es podrà realitzar sense sol·licitar cita prèvia.
 • No es pot accedir directament a les prestatgeries. Només els bibliotecaris podran accedir als fons bibliogràfics.
 • De manera temporal, no serà possible la utilització d’ordinadors o de qualsevol altre mitjà informàtic d’ús públic.
 • Els llibres retornats s’han de sotmetre a un període de quarantena de 3 dies perquè quedin higienitzats i puguin ser guardats i disposats per al seu ús.
 • Abans d’abandonar la Biblioteca, s’ha de senyalitzar que el lloc de lectura queda lliure, col·locant el cartell que es recollirà a l’entrada de la mateixa, perquè es procedeixi a la seva neteja i desinfecció.

Us desitgem a tots un bon inici de curs.

********************************************************************************************

Nos complace comunicaros que la Biblioteca de la UAO vuelve a estar abierta en su horario habitual: de lunes a viernes de 8 a 21 h.

En la página web de la Biblioteca está disponible toda la información de interés: catálogo de libros, servicios, horarios, recursos electrónicos, etc.

Los recursos electrónicos se pueden consultar desde los ordenadores conectados a la red de la Universidad. Desde fuera de la Universidad, es necesario consultarlos desde el acceso remoto.

Además, hemos estrenado la nueva plataforma Ágora Virtual CEU que ofrece acceso a miles de ebooks que se pueden leer, reservar, prestar, crear favoritos, guardar en listas y mucho más.

Finalmente, recordaros que hemos adaptado las instalaciones de la Biblioteca siguiendo los protocolos e indicaciones sanitarias. Es fundamental respetar las siguientes indicaciones en relación al acceso a los libros y a los puestos de lectura:

 • Se ocuparán únicamente los puestos señalizados para su uso, con un punto verde, respetando la distancia mínima de seguridad (1,5m).
 • Antes de entrar en la Biblioteca se lavarán las manos o se desinfectarán con gel hidroalcohólico.
 • De manera temporal, y para evitar aglomeraciones en la entrada de la Biblioteca, el torno de acceso permanecerá abierto. No obstante, será necesario presentar el carnet universitario como identificación personal.
 • El uso de mascarilla es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en la Universidad y en todas las estancias de la Biblioteca.
 • Se respetarán los itinerarios de circulación señalizados en la Biblioteca, así como las indicaciones para la entrada y salida de la misma.
 • Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, en los puestos de lectura, salas de trabajo, pasillos, colas, y cualquier otra situación o lugar de la Biblioteca.
 • El préstamo y consulta de libros se realizarán mediante cita previa a través del formulario de la web de Biblioteca. La devolución de libros también se podrá realizar sin solicitar cita previa.
 • No se puede acceder directamente a las estanterías. Sólo los bibliotecarios podrán acceder a los fondos bibliográficos.
 • De manera temporal, no será posible la utilización de ordenadores o de cualquier otro medio informático de uso público.
 • Los libros devueltos deberán ser sometidos a un periodo de cuarentena de 3 días para que queden higienizados y puedan ser guardados y dispuestos para su uso.
 • Antes de abandonar la Biblioteca, se debe señalizar que el puesto de lectura queda libre, colocando el cartel que se recogerá en la entrada de la misma, para que se proceda a su limpieza y desinfección.

Os deseamos a todos un buen inicio de curso.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *