Represa parcial de serveis presencials de la Biblioteca / Reanudación parcial de servicios presenciales de la Biblioteca / Library services are partially resumed

A partir del dijous 18 de juny, la Biblioteca de la Universitat reprendrà els seus serveis presencials amb les limitacions establertes per les autoritats competents.

L’horari d’obertura, fins al dia 31 de juliol, serà de dilluns a divendres de 9 a 14 h. El cap de setmana previ a la segona convocatòria de proves finals del segon semestre, és a dir, els dies 11 i 12 de juliol, la Biblioteca també romandrà oberta de 9 a 14 h.

Es permetrà tant el préstec i la devolució de llibres com la consulta a sala de materials exclosos de préstec. Serà imprescindible sol·licitar prèviament, a través del següent FORMULARI, qualsevol d’aquests serveis.

Per a limitar al màxim el risc de contagi, els ordinadors de la Biblioteca (catàlegs i aula), temporalment, no estaran disponibles i els usuaris no podran agafar directament els llibres que es trobin en les prestatgeries. Per aquesta raó, el préstec i la consulta a sala de materials exclosos de préstec requerirà que s’indiqui a l’apartat «motiu de la consulta» de l’esmentat formulari les dades de l’obra, perquè siguin les bibliotecàries les que la localitzin i puguin posar-la a disposició de l’interessat.

Els préstecs actualment vigents s’han prorrogat fins al dia 14 de setembre, per la qual cosa no serà necessari acudir a la Universitat per a efectuar la devolució abans d’aquesta data. Totes les obres que es retornin o es consultin a sala, hauran de romandre en «quarantena» durant catorze dies, abans que puguin novament posar-se a disposició dels usuaris.

Una vegada s’activi la Fase 3 a Barcelona, a més dels serveis ja assenyalats, es permetrà l’estudi a sala. Per a això, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries competents i en compliment de les exigències de distanciament social, s’ha limitat l’aforament de la Biblioteca a 106 llocs de lectura, més 2 llocs a l’Aula Aranzadi. Una vegada s’hagi omplert l’esmentat aforament, no es permetrà l’accés a la Biblioteca a més usuaris.

**************************

A partir del jueves 18 de junio, la Biblioteca de la universidad reanudará sus servicios presenciales con las limitaciones establecidas por las autoridades competentes.

El horario de apertura hasta el día 31 de julio será de lunes a viernes de 9 a 14 h. El fin de semana previo a la segunda convocatoria de pruebas finales del segundo semestre, es decir, los días 11 y 12 de julio, la Biblioteca también permanecerá abierta de 9 a 14 h.

Se permitirá tanto el préstamo y la devolución de libros como la consulta en sala de materiales excluidos de préstamo. Será imprescindible solicitar previamente, a través del siguiente FORMULARIO, cualquiera de estos servicios.

Para limitar al máximo el riesgo de contagio, los ordenadores de la Biblioteca (catálogos y aula), temporalmente, no estarán disponibles y los usuarios no podrán coger directamente los libros que se encuentren en las estanterías. Por esta razón, el préstamo y la consulta en sala de materiales excluidos de préstamo requerirá que se indique en la sección «motivo de la consulta» del mencionado formulario los datos de la obra, para que sean las bibliotecarias las que la localicen y puedan ponerla a disposición del interesado.

Los préstamos actualmente vigentes se han prorrogado hasta el día 14 de septiembre, por lo que no será necesario acudir a la universidad para efectuar la devolución antes de esa fecha. Todas las obras que se devuelvan o se consulten en sala, deberán permanecer en «cuarentena» durante 14 días, antes de que puedan nuevamente ponerse a disposición de los usuarios.

Una vez se active la Fase 3 en Barcelona, además de los servicios ya señalados, se permitirá el estudio en sala. Para ello, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias competentes y en cumplimiento de las exigencias de distanciamiento social, se ha limitado el aforo de la Biblioteca a 106 puestos de lectura, más 2 puestos en el Aula Aranzadi. Una vez se haya llenado el mencionado aforo, no se permitirá el acceso a la Biblioteca a más usuarios.

**************************

From June 18th, the University Library will resume its face-to-face services with the limitations established by the competent authorities.

Opening hours, until July 31st, will be Monday to Friday from 9 a.m. to 2 p.m. On the weekend prior to the second term second final test call –July 11th and 12th– the Library will also open from 9 a.m. to 2 p.m.

The borrowing and return of books services, as well as the in-library consultation of reserve materials, will be allowed. It will be essential to request in advance, through the following FORM, any of these services.

To limit as much as possible the risk of contagion, Library computers (catalogues and classroom) will temporarily not be available and users will not be allowed to pick up books from the shelves. The borrowing and in-library consultation of reserve materials will require that in the section “motivo de la consulta” of the above mentioned form, the data of the item be indicated, so that the librarians may locate it and make it available to the user.

The due date for books currently in circulation has been moved forward to September 14, so it will not be necessary to go to the University to return items before that date. All the materiales returned or consulted in the Library will be «quarantined» for 14 days before they can be made available again to users.

Once Barcelona enters Phase 3, in addition to the services already mentioned, users will be allowed to use the Library facilities to study. Thus, following the instructions of the competent health authorities and in compliance with the social distancing requirements, the available Library users seating space has been limited to 106, plus in the Aranzadi classroom. Once that seating space has been filled, more users will not be allowed to access the Library.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *