Les PAP: l’últim llindar abans dels estudis d’Educació

Les proves constaran de dos exàmens: un avaluarà la competència comunicativa i el raonament crític i l’altre la competència logicomatemàtica.

L’educació viu un moment d’especial transformació i canvi. Noves metodologies, associades en molts casos a noves tecnologies, fan que es replantegi tota la visió que es tenia de l’activitat docent. Però tota aquesta revolució no podrà tenir cap significació real si no va acompanyada d’una recuperació de la dignitat i del valor que posseeix el mestre. No són les pantalles ni les didàctiques les que eduquen, sinó que és el mestre qui ho fa sempre. L’alumne només aprèn davant d’algú que s’ofereixi completament a l’altre amb una formació interior ben sòlida.

En aquest sentit, són diverses les institucions i persones que treballen seriosament per millorar la formació dels futurs mestres. Una mostra d’aquesta realitat és el Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF), que des de l’any 2014 s’ha proposat, entre les seves múltiples iniciatives, millorar el nivell d’aquells que es disposen a estudiar els graus d’Educació, tant Infantil com Primària. A aquest efecte, es va establir una Prova d’Aptitud Personal (PAP) que buscava examinar les competències lingüístiques de català i castellà i el raonament crític de l’aspirant. La mitjana de les notes de llengua de les PAU era suficient per valorar les competències esmentades, però va ser fàcil adonar-se que aquesta exigència era insuficient. Anant un pas més enllà en aquesta preocupació per aconseguir estudiants més preparats per exercir com a docents en el futur, des de l’inici del curs 2017-2018, la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per accedir a tots els graus d’Educació Infantil i Primària de totes les universitats públiques i privades del sistema universitari català constarà de dos exàmens totalment independents de les PAU: un que mesurarà la competència comunicativa i el raonament crític en català i un altre que avaluarà la competència logicomatemàtica. En el primer cas, s’examinarà la comprensió lectora, la capacitat de síntesis i expressió escrita i el domini del sistema lingüístic, competències fonamentals per un futur mestre. En el segon cas, s’examina principalment la competència lògica a través d’exercicis, que no són tant de coneixements i continguts, sinó de raonament matemàtic, així com seqüències, anàlisi de gràfics, geometria, percentatges, etc.

La prova tindrà la qualificació d’APTE o NO APTE, on “apte” equival a una nota numèrica igual o superior a 5 sobre 10. Per tal de poder fer mitja entre totes dues proves, és necessari haver obtingut una qualificació igual o superior a 4 a cada una. Un cop aprovada, aquesta prova tindrà una validesa indefinida. És necessari destacar que aquells alumnes procedents d’un sistema educatiu de fora de Catalunya podran fer l’examen en castellà.

Les noves PAP han de ser considerades com una gran oportunitat, no només per augmentar el prestigi d’una activitat de vital importància – i no prou reconeguda – en el present i futur de la nostra societat, sinó també perquè aquells que alguna vegada han pensat a entrar a una aula per formar persones trobin una motivació important per desitjar, amb més força encara, formar part d’una generació cridada a posar la docència al lloc que li correspon.

Amb la finalitat d’ajudar els futurs mestres a encarar aquest repte, la Universitat Abat Oliba CEU ofereix uns cursos de formació orientats a preparar els alumnes perquè siguin capaços de superar amb major seguretat i confiança aquest llindar que els dóna accés als estudis d’Educació Infantil i Primària.