Universitat sense barreres per a l’estudiant amb discapacitat

La igualtat d’oportunitats per a formar-se és el primer pas per garantir la no discriminació de les persones amb discapacitat en l’accés a una feina qualificada

Segons el “Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad” (CERMI), un dels punts que tradicionalment ha tingut més influencia en l’exclusió social de les persones amb discapacitat ha sigut —i segueix sent— l’escàs nivell assolit en el seu accés a l’educació i a la formació. Sobretot, als nivells superiors del Sistema Educatiu.

Els únics límits que han de tenir les persones amb discapacitat en relació amb els seus estudis universitaris han de ser estrictament deguts a les seves capacitats i aptituds, a més de la seva mateixa actitud davant els estudis, igual que la resta d’alumnes universitaris.

La igualtat d’oportunitats per a realitzar estudis universitaris és el primer pas per a garantir la no discriminació de les persones amb discapacitat en l’accés a una feina qualificada i a la possibilitat de desenvolupar una vida autònoma. La Universitat s’ha d’obrir a tota la societat, i això inclou acabar amb les barreres físiques i també socials que impedeixen o dificulten a aquestes persones continuar els seus estudis.

Així és com es pensa des de la Universitat Abat Oliba CEU, on es garanteix la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i l’accessibilitat a les persones amb discapacitat. Des del Servei d’Orientació Psicològica i Atenció a la Discapacitat (SOPAD) s’ofereix assessorament i suport en tot moment, donant respostes a totes les necessitats a través de:

  • Assessorament individualitzat: amb l’objectiu d’atendre a les necessitats específiques de l’estudiant s’estableixen les ajudes i el suport material necessari. L’assessorament es dirigeix no només a l’alumne sinó també a professors i companys.
  • Sensibilització: per ajudar a la comunitat universitària a adoptar una actitud positiva, solidària i humana envers la discapacitat. Amb la col·laboració de l’Institut Guttmann.
  • Beques: l’especial consideració que dóna la Universitat Abat Oliba CEU a l’alumne amb algun tipus de discapacitat es reflecteix també a l’hora de concedir les beques i ajudes econòmiques. A través del seu servei de beques ofereix informació i assessorament sobre totes les prestacions econòmiques especials, ja siguin les concedides per entitats públiques com privades.

A més, la UAO CEU, com a membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, dóna suport a les persones amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya).